Kancelaria Adwokacka GTP świadczy pomoc prawną zarówno na terenie Podhala jak i w całym kraju w następującym zakresie:

 • prawo cywilne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo karne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo kanoniczne, w tym tzw. “rozwody” kościelne,
 • mediacji.

Formy pomocy prawnej:

 • udzielanie porad – przedstawienie propozycji rozwiązania problemu prawnego (forma ustna),
 • przygotowanie projektów umów, pism, opinii itp.,
 • przygotowanie opinii prawnych – pogłębiona analiza prawna problemu/zagadnienia prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań,
 • udział w negocjacjach, mediacjach – udział w spotkaniach mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska, m.in. przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami, innymi podmiotami – prowadzenie sprawy w imieniu i na rzecz Klienta,
 • stała obsługa prawna – prowadzenie wszystkich bieżących spraw prawnych Klienta.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy.

W Kancelarii zasadniczo stosujemy dwa sposoby rozliczeń wykonanej pracy:

 • rozliczenie ryczałtowe – Klient płaci określoną kwotę jednorazowo lub według życzenia rozłożoną na raty,
 • rozliczenie według liczby przepracowanych godzin – Klient płaci określoną kwotę w zależności od ilość czasu przeznaczonego na wykonanie pracy, na podstawie zestawienia obejmującego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. Rozliczenia dokonujemy według stawki godzinowej indywidualnie ustalonej z Klientem.

W przypadku stałej obsługi prawnej Klientom proponujemy zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, w której określamy przewidywany miesięczny limit czasu pracy Kancelarii i związane z nim zryczałtowane wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, pod warunkiem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie limitu. Z tego powodu przed zawarciem umowy dbamy o zoptymalizowanie kosztów obsługi prawnej.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.